Han­ga­ri pu­ni si­je­na u Her­ce­go­vi­ni

Ko­si­dba tra­ve i ba­li­ra­nje si­je­na uve­li­ko su u to­ku ši­rom Re­pu­bli­ke Srpske. I dok po­ljo­pri­vre­dni­ci u Her­ce­go­vi­ni i Li­jevču po­lju za­do­vo­ljno trlja­ju ru­ke, jer je go­di­na bi­la plo­do­no­sna, a kva­li­tet si­je­na za­do­vo­lja­va­jući, u Sem­be­ri­ji bi­lježe ni­kad go­re pri­no­se i kva­li­tet tra­ve.

Što se tiče prve ko­si­dbe si­je­na u Sem­be­ri­ji, is­kre­no ću vam reći, pro­pa­la je, a ne pi­še se do­bro ni stočnom fon­du, is­tiče za „Ne­za­vi­sne no­vi­ne“ Sa­vo Ba­kaj­lić, pred­sje­dnik Re­gi­onal­nog udruženja po­ljo­pri­vre­dni­ka Sem­be­ri­je i Ma­je­vi­ce.

„Ve­li­ke ko­ličine pa­da­vi­na prou­zro­ko­va­le su je­dnu od go­rih prvih ko­si­dbi i u su­šti­ni si­je­no ni­ko ne pro­da­je, jer okol­nos­ti ni­su do­bre u sva­kom smi­slu. Si­tu­aci­ja se ma­lo po­pra­vi­la za vri­je­me dru­ge ko­si­dbe, ali dos­ta je nji­va uni­šte­no me­ha­ni­za­ci­jom i sa­bi­ja­njem tla. Vi­di­te i sa­mi, mi u Sem­be­ri­ji ima­mo afričku svinj­sku ku­gu, lju­di je­dnos­ta­vno mar­vu ras­pro­da­ju ‘po­što-za­što’. Nažalost, mi­slim da će po­ljo­pri­vre­da doži­vje­ti ve­li­ki ko­laps, a u Sem­be­ri­ji, naj­većoj ži­tni­ci Re­pu­bli­ke Srpske i Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, ni­je do­bra si­tu­aci­ja. Je­di­no smo us­pje­li da kva­li­te­tno spre­mi­mo si­je­no iz dru­ge ko­si­dbe, a što se tiče stočnog fon­da, on se uni­šta­va i mi­slim da je do­šao kraj po­ljo­pri­vre­dnoj proi­zvo­dnji u Srpskoj i BiH“, za­ključio je Ba­kaj­lić.

Da ba­li­ra­no si­je­no ne­maš gdje ku­pi­ti, jer ga ni­ko i ne pro­da­je, ka­zao je za „Ne­za­vi­sne no­vi­ne“ Vla­di­mir Uso­rac, pred­sje­dnik Udruženja po­ljo­pri­vre­dnih proi­zvođača i mlje­ka­ra RS.

„Ko­si­dba je bi­la uža­sna, kva­li­tet je ja­ko loš, ko­si­le su se prva i dru­ga ko­si­dba za­je­dno i go­to­vo da ove go­di­ne ne­ma kva­li­te­tnog si­je­na. Ka­kva je si­tu­aci­ja u dru­gim kra­je­vi­ma Srpske, stvar­no ne znam, ali kod nas je užas. Ko ima ne­što kva­li­te­tnog si­je­na, ne pro­da­je, čuva ga za svo­je po­tre­be. Na­de ulažemo u treću ko­si­dbu ili ćemo po­ku­ša­ti si­ja­ti no­vu tra­vu, pa do zi­me da se bar obe­zbi­je­di­mo. Ako to ne uspi­je, u pi­ta­nju će bi­ti is­hra­na sto­ke“, sma­tra Uso­rac.

Da ko­si­dba ka­sni u mno­gim kra­je­vi­ma Srpske, ali i da je stočni fond u opa­da­nju, pot­vrdio je za „Ne­za­vi­sne“ i Dra­ško Ba­njac, pred­sje­dnik Udruženja far­me­ra Re­pu­bli­ke Srpske.

„Sla­bo na­rod si­je­no i pro­da­je, za dvi­je, tri KM ma­le ba­le, za ve­li­ke ni­sam ni si­gu­ran tačnu ci­je­nu. Ove go­di­ne je si­je­na bi­lo kao ni­ka­da, jer je bi­la ki­šna go­di­na, ali dos­ta tra­ve je i pro­pa­lo, jer se  ni­je mo­gla ko­si­ti zbog vre­men­skih ne­pri­li­ka. Na po­dručju Li­jevča po­lja ni­je bi­la lo­ša ko­si­dba i si­je­na ima u izo­bi­lju. Vje­ru­jem da je do­bra ko­si­dba bi­la i u brdskim pre­dje­li­ma, na Ma­njači, ta­mo je ge­ne­ral­no tra­va do­brog kva­li­te­ta. Si­je­na će bi­ti do­vo­ljno, ali stočni fond se stal­no sma­nju­je“, sma­tra Ba­njac.

Po­ljo­pri­vre­dni­ci iz Gac­ka kažu da su pri­no­si si­je­na u ovoj go­di­ni pre­ma­ši­li sva nji­ho­va očeki­va­nja.

„Za ra­zli­ku od pro­šle go­di­ne ka­da smo vi­še od 80 od­sto mo­ra­li da ku­pi­mo, i to po izu­ze­tno vi­so­kim ci­je­na­ma, ova go­di­na će bar u tom smi­slu bi­ti la­go­dna, jer ćemo si­je­na ima­ti, što kažu, ‘i na izvoz’. Za nas je po­se­bno bi­tno što sa hra­nom za sto­ku nećemo ima­ti pro­ble­ma u ovom smi­slu, jer zi­ma u Gac­ku tra­je ne­ka­da i po pet mje­se­ci, pa je ja­ko bi­tno da ne mo­ra­mo bri­nu­ti o to­me“, ka­zao je za „Ne­za­vi­sne“ je­dan vri­je­dni do­maćin iz Gac­ka i do­dao da je do­kaz plo­do­no­sne go­di­ne i činje­ni­ca da još ni­su za­vrši­li po­sao, a počeli su oko 20. ju­na.

Pri­no­si ze­le­ne bi­ljne ma­se, odno­sno si­je­na su izu­ze­tno vi­so­ki ove go­di­ne u Her­ce­go­vi­ni, pot­vrdio je za „Ne­za­vi­sne no­vi­ne“ Dar­ko Mar­ko­vić, stručni sa­ra­dnik za stočar­stvo u re­so­ru za pružanje stručnih uslu­ga u po­ljo­pri­vre­di pri re­sor­nom mi­nis­tar­stvu za re­gi­ju is­točna Her­ce­go­vi­na.

„Već ne­ko­li­ko de­ce­ni­ja ni­su za­bi­lježeni ova­ko vi­so­ki pri­no­si. Kva­li­tet si­je­na je ne­uje­dnačen, jer ima par­ce­la ko­je su u di­je­lu Ga­tačkog po­lja bi­le izložene plav­lje­nju i vo­da se duže zadržava­la, što je do­ve­lo do pre­ras­ta­nja, odno­sno po­le­gnuća i po­ja­ve tru­leži. U brdskim i pla­nin­skim di­je­lo­vi­ma pri­no­si su vi­so­ki, a kva­li­tet si­je­na je izu­ze­tno do­bar. Ge­ne­ral­no gle­da­no, u ci­je­loj re­gi­ji Her­ce­go­vi­ne odlični su pri­no­si. Si­je­na će bi­ti i za pro­da­ju“, ka­zao je Mar­ko­vić.

 

 

 

Izvor: Nezavisne

The post Han­ga­ri pu­ni si­je­na u Her­ce­go­vi­ni appeared first on Padrino Vijesti.